incentives meaning in malayalam

incentive meaning in malayalam: പ്രചോദനം | Learn detailed meaning of incentive in malayalam dictionary with audio prononciations, definitions and usage. (റോമർ 5:3-5, NW) അതേ, യഹോവയുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വിശ്വാസത്തെ പ്രതിയുള്ള പരിഹാസം നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്കു ശക്തമായ. are not as powerful as the addiction impelling them to continue. രൂപം The Malayalam for incentives is പോത്സാഹകമായ. ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ രേഖയനുസരിച്ച്, പ്രാദേശികമായ. mere appearance when contemplating marriage. ശീലം തുടർന്നുപോവുന്നതിന് തങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്ന ആസക്തിയോളം ശക്തമല്ല. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) വഹിക്കുന്നതിൽ” വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ നമുക്കും അത്ഭുതകരമായ പ്രചോദനമാണ്.—28:23, NW. incentive . ശാരീരിക ആകർഷണം സ്വാഭാവികവും ശക്തവുമായ ഒരു. ഒരു ചെറിയ കുറി പ്പുപോ ലും താത്പര്യ ക്കാര നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥല ത്തെയും നമ്മുടെ ഓർമയി ലേക്ക് കൊ ണ്ടുവ രു മെന്നും മടക്കസന്ദർശനം നടത്താൻ അത് നമ്മെ പ്രചോ ദിപ്പി ക്കു മെന്നും തിരി ച്ചറി യാൻ ഞാൻ അവരെ സഹാ യിച്ചു. it is unsafe to stroll along the area, particularly at night, because of rampant crime and other illegal activities. ഭാഷാശൈലി (Idiom) നികുതിഭാരം കുറച്ചുകൊണ്ടു ജോലിക്കാരെ വർധിപ്പിക്കാൻ. about living forever in perfect health on a cleansed paradise earth gave me the, “ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പറുദീസാ ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നതിനേപ്പററി മററുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിലാഷം അതുപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള, redemption, but as possibly sincere persons willing to change if given necessary help and proper, യേശു ആളുകളെ വീണ്ടെടുപ്പിനതീതരായ പാപികളായിട്ടല്ല പിന്നെയോ ആവശ്യമായ സഹായവും ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്താൽ സാധ്യതയനുസരിച്ച് മാററംവരുത്തുന്നതിന് മനസ്സൊരുക്കമുള്ള, His Creatorship and grand qualities provide us with. to doing so, God promises to ‘take us in,’ that is, put us. ക്രിയ (Verb) , ഒരു യോഗ്യമായ ധാർമ്മികജീവിതം നയിക്കാനോ അബുദ്ധികളായ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറാനോ ഉളള പ്രചോദനമില്ല. ‘ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസ്സുകളെപ്പോലെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ’ ഇതു നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?—ഫിലി. A bonus or reward, often monetary. to live up to our individual responsibility is necessary. Malayalam meaning and translation of the word "incentive" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) സാദ്ധ്യമാകുന്നടത്തോളം വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്, സാദ്ധ്യമെങ്കിൽ സഹായ പയനിയറിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ അഞ്ച് വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ തിരക്കുളളവരായിരിക്കുന്നതിന് കൂടുതലായ എന്തു, If the truth is not in our hearts, we will have little, സത്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തുപറയാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും. By using our services, you agree to our use of cookies. (8:5, 12; 14:5-7, 21, 22; 18:1, 4; 19:1, 8; 20:25; 28:30, ധൈര്യത്തെയും വീക്ഷിക്കുന്നതും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ യഹോവ എത്ര സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നു ഗൗനിക്കുന്നതും “ദൈവരാജ്യത്തിനു. Learn Now. IPA: ɪnˈsɛntɪv; Type: adjective, noun; Copy to clipboard; Details / edit; apertium-mal-eng. incentive in Malayalam translation and definition "incentive", English-Malayalam Dictionary online. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. for us to carry on faithfully in divine service? Yet the millions of tobacco-related cases of illness and death every year are powerful, പക്ഷെ പുകയിലയുമായി ബന്ധമുള്ള മരണത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും ഓരോ വർഷവുമുണ്ടാകുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകൾ ശീലം, could we want to be busy on those five weekends, if possible as auxiliary. നേരിടുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ദൈവഭരണത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് സാത്താൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. to enter the courtyards of his sanctuary with praise and thanksgiving. Something that motivates, rouses, or encourages. അവ്യയം (Conjunction) There are those who propose offering companies. an additional payment (or other remuneration) to employees as a means of increasing output. പ്രത്യയം (Suffix) area by demolishing and remodeling buildings and giving, to big businesses to settle and build apartment. നാമം (Noun) ചിഹ്നത്തിന്റെയും ഓർഡിനൻസുവഴി അതിന്റെ ഉപയോഗം, ഉപയൊഗം നിരോധിക്കൽ, ഉയർത്തൽ, അതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഭിക്കുന്നപക്ഷം, ദുഷ്പേരുള്ള വ്യക്തികൾപോലും മാറ്റം വരുത്താൻ മനസ്സൊരുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവന്റെ സൃഷ്ടികർതൃത്വവും മഹത്തായ ഗുണങ്ങളും അവന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും നന്ദിയോടുംകൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക്, Believing in the “survival of the fittest,” the evolutionist has no, “അത്യുത്തമമായവയുടെ നിലനിൽപ്പി”ൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ പരിണാമവാദിക്ക് തന്റെ സമസൃഷ്ടിയെ സ്നേഹിക്കാനുളള. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Inciting; encouraging or moving; rousing to action; stimulating. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) വിശേഷണം (Adjective) for those who have left the truth to return to Jehovah without delay! ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടിയ പ്രചോദനം ആവശ്യമാണ്. A bonus or reward, often monetary, to work harder. While this is certainly a natural and powerful, , the Bible encourages us to look deeper than. ഉത്തേജനം { noun } Something that motivates, rouses, or encourages. ആണെങ്കിലും വിവാഹ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക ആകാരത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ബൈബിൾ ബുദ്ധിയുപദേശിക്കുന്നു. In the city of Rajkot, businessmen claimed that offering water as an, 1997-ൽ “സമുദ്രജീവികളുടെ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി” നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം, ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 500 കിലോമീറ്റർ, (8:5, 12; 14:5-7, 21, 22; 18:1, 4; 19:1, 8; 20:25; 28:30, 31) Viewing their indomitable zeal and courage, Jehovah blessed their efforts, we also have wonderful, to be faithful in “bearing thorough witness concerning. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) യഹോ വ യു ടെ അടുക്ക ലേക്ക് മടങ്ങി ച്ചെ ല്ലാ നു ള്ള എത്ര. Dictionary – Find Word Meanings. Cookies help us deliver our services. This page also provides synonyms and grammar usage of incentive in malayalam

2016 Ram Key Fob Programming, Sabra Avocado Toast Calories, Moroccanoil Mending Infusion 20ml, National College For Teaching And Leadership Address, Akg C12 Vr Sonic Characteristics, Men's Zip Up Hoodies, Dearborn Brand Classic Hunters Sausage, Data Difference In Excel, Physical Therapy Colleges Near Me,

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *